ഗാലറി
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Right to Information

According to RTI 2005  a Right to Information Cell has been established at Directorate of Technical Education, Thiruvananthapuram.

 

PIO's Details: Right To Information Act 2005- Appointment of Information Officer and Appellate Authority. 

 

•  A request for obtaining information act shall be made to the concerned State Public Information Officer or through the State Assistant Public Information Officer, as the case may be, accompanied by an application fee of rupees ten.

 

The application fee shall be paid in any of the following manners namely:-

 

•  by affixing Court fee stamp; orby remitting the amount in the Government Treasury under the Head of account "0070 under

 

the administrative services-60 other services-800 other receipts-42; other items"; or

 

•  by cash remittance against proper receipt in the office of the State Public Information Officers/State Assistant Public Information Officer, as the case may be; or

 

•  by demand draft/banker's cheque/pay order payable to the State Public Information Officers/State Assistant Public Information Officer.

 

Fee for Providing Information:

 

•  For providing information fee shall be charged at the following rates namely:-

 

•  rupees two for each page in 'A4' size paper;

 

•  actual charge or cost price of the copy in larger size paperc

 

•  actual charge or cost price of sample or models, maps, plans etc; and

 

•  for inspection of records no fee for first hour, and a fee of rupees ten for every subsequent 30 minutes or fraction there of.

 

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.