ഉദ്യോഗസ്ഥർ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

DIRECTORS

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
പേര് സ്ഥാനം ഫോൺ മൊബൈൽ
Director of Technical Education 0471-2561200
Senior Joint Director (ECS) 0471-2451747, 0471-2561302
03 Smt. Beena P Senior Joint Director (PS) 0471-2450528, 0471-2561211
04 Mr. Sunilkumar C V Senior Administrative Officer / CMO Portal Charge Officer 0471-2561201
05 Dr. Indulal S Deputy Director (P & T) 0471-2561301
06 Mr. Sulficar A Deputy Director (General) 0471-2561319

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.