നിര്‍വ്വഹണം
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

ഫയല്‍ അദാലത്ത് - ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍

ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ കീഴിൽ 31.10.2018 വരെ തീര്‍പ്പാക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഫയലുകളില്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാനായി 2019 ഫെബ്രുവരി 14-mw തീയതി ഫയല്‍ അദാലത്ത് നടത്തുന്നു. ആയതിലേക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും, ഈ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നും, മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി നല്‍കുവാനായി താഴെ പറയുന്ന ലിങ്കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുക (സര്‍ക്കുലര്‍-AICTE-EC/42005/18/DTE dtd 07.12.2018 & നോട്ടീസ് ).

സ്ഥാപനങ്ങള്‍

ജീവനക്കാര്‍

റ്റ് ഉപയോക്താക്കള്‍

 
 
 
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.