ഹോം
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

ദർശനവും ദൗത്യവും

കേരളത്തിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണമേന്‍മ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നയ രൂപീകരണം നടത്തുക, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുകയും അവയെ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, സര്ക്കാര്‍ സഹായത്തോടെ സ്വകാര്യ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ മാര്‍ഗ്ഗനിര്ദേശങ്ങള്‍ നല്കുകയും അവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക, വ്യവസായ മേഖലയുമായും ദേശീയ തലത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും, ആശയങ്ങളും സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനവും പരസ്പരം കൈമാറുക, വ്യവസായ മേഖലയുടെയും പൊതു സമൂഹത്തിന്റെയും വികസനത്തിനായി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ മറ്റ് വകുപ്പുകള്‍, നിയമപ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുക എന്നിവ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളില്‍ പെടുന്നു

 

 • സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു എന്നു പരിശോധിച്ചു ഉറപ്പുവരുത്തിയശേഷംനിർമ്മാണ ഏജൻസി സോഫ്റ്റ്‌വെയറും അനുബന്ധ രേഖകളും കൈമാറുകയും ഉപയോഗത്തിനാവശ്യമായ പരിശീലനവും നല്കുകയാണെങ്കിൽഅത്തരം സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൻറെ ഉടമസ്ഥത ഏറ്റെടുത്തു നടപ്പാക്കുക.

 • ഐ ടി ഡിവിഷൻറെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പരിപാലിക്കുകയും ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വികരിക്കുക.

 • സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു പുറത്തു ഗവണ്മെന്റ് തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർഅത്തരം സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നടത്തിക്കുന്ന ഏജൻസി ആവശ്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽഈ വകുപ്പിൽ നടപ്പാക്കാനുള്ള നോഡൽ ഏജൻസി പ്രവൃത്തിക്കുക .

 • സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു പുറമെയുള്ള ഏജൻസികൾ ഏറ്റെടുത്തു നിർമ്മിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നിമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും അംഗീകാരത്തിനാവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുക.

 • ഈ വകുപ്പിനാവശ്യമായ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആവശ്യാനുസരണം നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഐ ടി ഡിവിഷൻ സ്വമേധയോപുറമെയുള്ള ഏജൻസിയുടെ സഹായത്താലോ നിർമിച്ചു നടപ്പാക്കാനും,ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുംഅറ്റകുറ്റപണികൾ ചെയ്യാനുമുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു നടപ്പാക്കുക.

 • ഐ ടി നയവുംഐ ടി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവണ്മെന്റ് ഉത്തരവുകളും മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പരിശോധനകളും ഓഡിറ്റിംങ്ങും നടത്താനുള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്യുക.

 • വകുപ്പിൽ ഐ ടി ഡിവിഷൻറെ ഉടമസ്ഥതയിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൻറെ പരിശീലനം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുക.

 • ഇ ഗവേർണൻസ് പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ഓഫീസ് നടപടിക്രമങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ടിവരുന്ന പുനർക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്താൻ അധികാരികളെ സഹായിക്കുക.

 • അധികാരികളെ ഐ ടി നയവുംഐ ടി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവണ്മെന്റ് ഉത്തരവുകളും മാർഗനിർദേശങ്ങളും ഇ വകുപ്പിൽ നടപ്പാക്കാനുംഐ ടി ഇ ഗവേർണൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുക.

 • ഈ വകുപ്പിൻറെ ആവശ്യാനുസരണം വെബ്സൈറ്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നവീകരിക്കുകയും,അറ്റകുറ്റപണികൾ നടത്തുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക.

 • ഈ വകുപ്പിനുവേണ്ടി വാങ്ങിയിക്കുന്ന/മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്ന സെർവറുകളുടെയുംസെർവർ സ്പേസുകളുടെയും,ക്‌ളൗഡ്‌ സ്പേസുകളുടെയുംപരിപാലിക്കുകയുംകാര്യനിർവഹണം നടത്തുകയും ചെയ്യുക.

 • ഈ ഓഫീസിലെ ബൈയോമെട്രിക് അറ്റന്റൻസ് സിസ്റ്റത്തിൻറെ കാര്യനിർവഹണവും പരിപാലനവും നടത്തുക.

ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ 
മുഖ്യമന്ത്രി 

ശ്രീ. കെ.ടി. ജലീൽ
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ
വകുപ്പ് മന്ത്രി
ശ്രീ ഉഷ ടൈറ്റസ് 
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി 
ഡോ. സിസ തോമസ്
ഡയറക്ടര്‍ (ഇന്‍ ചാര്‍ജ്)

 

Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.