നിര്‍വ്വഹണം
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

PLANNING SECTION

Planning L1

 • ഗവണ്മെന്റ് എയ്ഡഡ് മേഖലയിലെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും തസ്‌തിക സൃഷ്ടിക്കൽ

 • പുതിയ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾപ്രവേശന വർധനവ് /കുറവ്പുതിയ പോളിടെക്നിക്കുകൾ അംഗീകാരം വിപുലീകരണം (നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായിഎന്നിവയ്ക്ക് എ..സി.ടി.ഇ അംഗീകാരത്തിനു ശേഷം ഗവ.അനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ

 • തസ്‌തിക പുനർ വിന്യാസം ഷിഫ്റ്റിങ് തസ്‌തിക കൺവേർഷൻ (പോളി സ്ട്രീമിലും എൻജി‌നീറിങ് സ്ട്രീമിലും)

 • പോസ്റ്റ് റീഡെസിഗ്നേഷന്‍ പുനർനാമകരണംചെയ്യുൽ

 • പുതിയ സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്കുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ/സ്വാശ്രയ പോളിടെക്നിക്കുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ

 • സ്വാശ്രയ പോളിടെക്നിക്കുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപം മടക്കിനൽകൽ

 • ഗവണ്മെന്റിന്റെ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജുകളുടെ പേര് മാറ്റൽ.

 • മേല്പടി വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍

Planning- L2

 • എൻജിനീയറിങ് കോളേജ് അദ്ധ്യാപക൪ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഡെപ്യൂട്ട് ചെയ്യല്‍ Q.I.P സ്കീം )

 • ക്യൂ‌ഐ‌പി ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ

 • ക്യൂ‌ഐ‌പി ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കൽ

 • വൺ ടൈം ത്രീ ഇയ൪ ബി.ടെക്ക് കോഴ്സിന് പോയവരുടെ ബാധ്യത സംബന്ധിച്ച കോടതി വ്യവഹാരം

 • ക്യൂ‌ഐ‌പി-യിലെ ബോണ്ട് ബാധ്യത കണക്കാക്കൽ

 • എൽ സി എൻ.എൽ.സിവിതരണം (പെൻഷൻ)

 • അനുബന്ധ(adjunct) ഫാക്കൽറ്റിക്ക് അനുമതി നൽകൽ

 • വിസിറ്റി൦ഗ്ഫാക്കൽറ്റി പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഭരണാനുമതി

 • പേറിവിഷൻ ചെയ്യുക (എൻജിനിയറിങ് കോളേജുകൾ പോളിടെക്നിക്കുകൾ)

 • സി‌ ഡി‌ ടി‌ പി പദ്ധതിAICTE സ്കീം നടപ്പാക്കൽമറ്റു കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത പദ്ധതികൾ

Planning- L3

 • എൻജിനിയറിങ് കോളേജുകളിലെ പുതിയ കോഴ്സുകൾപുതിയ എൻജിനിയറിങ് കോളേജുകൾ അംഗീകാരം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നടപടികൾ

 • സർവകലാശാലാ അംഗീകാരത്തിനായി അപേക്ഷകൾ കൈമാറൽ ഗവകോളേജുകൾ

 • കോഴ്സുകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടയ്ക്കൽ/നിലവിലുള്ള കോഴ്സുകളുടെ സീറ്റ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കൽ

 • സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പേരുകൾ മാറ്റൽ /സ്ത്രീകൾ മാത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ സഹ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റൽ.

 • സ്പീഡ് ഐ ടി (സർക്കാർ കോളജുകൾക്ക്അനുസരിച്ചുള്ള ഗവേഷണ ഫെലോഷിപ്പുകൾ പി.ജി കോഴ്സുകൾ

 • NBA Accreditationമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ

 • നിലവിലുള്ള എൻജിനിയറിങ് കോളേജുകൾക്കായി എ ഐ സി ടി ഇ അംഗീകാരത്തിനു ശേഷ൦ ഗവ അനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ

Planning- L4

 • ഭരണാനുമതി- AS ,സ്പെഷ്യൽ സ്കീമുകളുടെ - ASAP, SSP തുടങ്ങിയവ

 • പദ്ധതിപുരോഗതിറിപ്പോർട്ടുകൾ

 • വാർഷിക പെർഫോമന്‍സ്റിപ്പോർട്ട്

 • വാർഷിക പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട്

 • വാർഷിക അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

 • സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ട്

 • പുതിയ സ്കീമുകൾ നടപ്പിലാക്കൽ

 • കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതപദ്ധതികൾ(100% & 75 ശതമാനം)

 • കരടു വാർഷിക പദ്ധതി നിർദ്ദേശം (ബജറ്റ്പ്രപ്പോസൽ)

 • ബജറ്റിലെ വിവിധ സ്കീമുകൾ നിരീക്ഷിക്കുക.

 • വിവിധവിദേശഏജൻസികളുമായും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുമായും സഹകരിച്ച്നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധപദ്ധതികൾ

 • പ്ലാന്‍ സ്പേസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യ /BAMS/ PFMSഎന്നിവയുടെ മോണികറിങ്


 


 

Planning- L5

 • എഞ്ചിനീയറിംഗ്കോളേജുകളിൽ ഹ്രസ്വകാലകോഴ്സുകൾസെമിനാറുകൾ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾദേശീയ/അന്താരാഷ്ട്രകോൺഫറൻസുകൾ അനുവദിക്കൽ.

 • വിവിധപരിശീലനങ്ങൾIMG/ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ

 • നോൺ-ഗേറ്റ്സ്കോളർഷിപ്പ്

 • പിഎച്ച്ഡിക്ക്ഗവേഷണസ്കോളർഷിപ്പ്സ്കീം(ബന്ധപ്പെട്ടസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്)

 • കിഫ്‌ബിe-governanace/ Unnath Bharath Abhiyan

 • IT Cell/ Spark എന്നിവ


 


 


 

Gradation

 • ഗ്രേഡേഷൻലിസ്റ്റ്തയ്യാറാക്കൽ

 • സീനിയോറിറ്റിലിസ്റ്റ്തയ്യാറാക്കൽ

 • ഡിപ്പാർട്ടമെന്റ്പ്രമോഷൻകമ്മിറ്റിക്കു(ഡിപിസിഹയർ &ലോവർനോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കൽ

 • ഫൈനൽഗ്രേഡേഷൻസീനിയോറിറ്റിലിസ്റ്റ്അവലോകനംചെയ്യുക

 • സെലക്ട് ലിസ്റ്റിന്റെ അവലോകനത്തിനായുള്ള ഡിപിസിക്കു (ഹയർ &ലോവർനോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കൽ

 • നിലവിലുള്ള വിശേഷാൽ ചട്ടങ്ങൾ ഭേദഗതിക്കുള്ളനിർദ്ദേശംപുതുതായിസൃഷ്ടിച്ചതസ്തികകൾക്ക് വിശേഷാൽ ചട്ടം ഉണ്ടാക്കുക

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.