നിര്‍വ്വഹണം
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

INTERNAL AUDIT MECHANISM (DEPARTMENTAL AUDIT)

  • പതിവ് (Routine) / ഡിപ്പാർട്ടുമെന്‍റൽ ഓഡിറ്റ്

  • പ്രത്യേക ഓഡിറ്റ്

  • റിട്ടയേഡ് ജീവനക്കാർക്കും കാലാവധിഷ്ടിത ജീവനക്കാർക്കും NLC / LC നൽകുന്നതിന് NOC / OC

  • ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കാൻ അഡാലാറ്റ് (ഓഡിറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ)

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.