സാങ്കേതികവിദ്യാ ഹൈ സ്കൂളുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Technical High Schools MAL

code School Seats Trades
1ഗവൺമെൻറ് . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്‌കൂൾ നെടുമങ്ങാട് , മഞ്ച പി .ഒ പിൻ- 695 541 ഫോൺ : 0472 - 2812686 120ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് ആൻഡ് മെയ്ന്റനൻസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്പ്ലിൻസ്സ് വെൽഡിങ് മൈന്റെനൻസ് ഓഫ് ടു വീലർ ആൻഡ് ത്രീ വീലർ , ട്യുർണിങ് , ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് ഫിറ്റിങ്
2ഗവൺമെൻറ് . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്‌കൂൾ കുളത്തൂർ ,ഉച്ചക്കട പി .ഒ നെയ്യാറ്റിൻകര , തിരുവനന്തപുരം പിൻ - 695 506 ഫോൺ : 0471-22106760ഫിറ്റിങ്, സർവെയിങ് മൈന്റെനൻസ് ഓഫ് ടു വീലർ ആൻഡ് ത്രീ വീലർ , ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് ആൻഡ് മെയ്ന്റനൻസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്പ്ലിൻസ്സ്
3ഗവൺമെൻറ് . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്‌കൂൾ ഉള്ളൂർ , പോങ്ങുംമൂട് , തിരുവനന്തപുരം പിൻ - 695 011 ഫോൺ : 0471-2440245 45 ഫിറ്റിങ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ടി .വി മൈന്റെനൻസ് ആൻഡ് റീപ്പർസ്
4സാം ഉമ്മൻ മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെൻറ് . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്‌കൂൾ കുളത്തുപ്പുഴ പിൻ - 691 310 ഫോൺ : 0475 - 2317092 45 ഫിറ്റിങ് വെൽഡിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് ആൻഡ് മെയ്ന്റനൻസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്പ്ലിൻസ്സ്
5ഗവൺമെൻറ് . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ എഴുകോൺ , ഇരുമ്പനഗാഡ്‌ പിൻ - 691505 ഫോൺ: 0474 - 2580126 90ട്യുർണിങ് വെൽഡിങ് ഫിറ്റിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് ആൻഡ് മെയ്ന്റനൻസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്പ്ലിൻസ്സ് മൈന്റെനൻസ് ഓഫ് ടു വീലർ ആൻഡ് ത്രീ വീലർ ടി .വി മൈന്റെനൻസ് & റീപ്പർസ്
6ഗവൺമെൻറ് . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്‌കൂൾ ഹരിപ്പാട് പിൻ - 690 514 ഫോൺ : 0479 - 2415181 30വെൽഡിങ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്
7ഗവൺമെൻറ് . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്‌കൂൾ കാവാലം , കാവാലം നോർത്ത് പി .ഒ ആലപ്പുഴ പിൻ - 688 506 ഫോൺ : 0477 - 274806930ഫിറ്റിങ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്
8ഗവൺമെൻറ് . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്‌കൂൾ കൃഷ്ണപുരം , കായംകുളം പി .ഒ പിൻ - 690 502 ഫോൺ : 0479-2446171 90ട്യുർണിങ് വെൽഡിങ് ഫിറ്റിങ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടിഷനിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് ആൻഡ് മെയ്ന്റനൻസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്പ്ലിൻസ്സ് മോട്ടോർ മെക്കാനിക്
9ഗവൺമെൻറ് . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂ l പാമ്പാടി , വെള്ളൂർ പി .ഒ , കോട്ടയം പിൻ - 686 501 ഫോൺ : 0481-2507556 90ട്യുർണിങ് വെൽഡിങ് ഫിറ്റിങ് റബ്ബർ ടെക്നോളജി കംപോസിംഗ്, പ്രൂഫ് റീഡിങ് ആൻഡ് ബുക്ക് ബൈൻഡിങ്
10ഗവൺമെൻറ് . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്‌കൂൾ കുറിച്ചി , ഇത്തിത്താനം പി .ഒ , ചങ്ങനാശ്ശേരി പിൻ - 686 535 ഫോൺ : 0481-2723092 45ഫിറ്റിങ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ടി .വി മൈന്റെനൻസ് ആൻഡ് റീപ്പർസ്
11ഗവൺമെൻറ് . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്‌കൂൾ പല , പുലിയന്നൂർ പി .ഒ കോട്ടയം പിൻ - 686 573 ഫോൺ : 0482-2205285 90ഫിറ്റിങ് വെൽഡിങ് ട്യുർണിങ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് കംപോസിംഗ് , പ്രൂഫ് റീഡിങ് ആൻഡ് ബുക്ക് ബൈൻഡിങ് മൈന്റെനൻസ് ഓഫ് ടു വീലർ ആൻഡ് ത്രീ വീലർ
12ഗവൺമെൻറ് . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്‌കൂൾ ടീകോയ്‌ , ടീകോയ്‌ പി .ഒ കോട്ടയം പിൻ - 686 580 ഫോൺ : 0482 - 2280844 40 വെൽഡിങ് പ്ലംബിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് ആൻഡ് മെയ്ന്റനൻസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്പ്ലിൻസ്സ്
13ഗവൺമെൻറ് . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്‌കൂൾ കടപ്ലാമറ്റോം , കടപ്ലാമറ്റോം പി .ഒ കോട്ടയം പിൻ - 686 571 ഫോൺ : 0482 - 225048625ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് ആൻഡ് മെയ്ന്റനൻസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്പ്ലിൻസ്സ് മൈന്റെനൻസ് ഓഫ് ടു വീലർ ആൻഡ് ത്രീ വീലർ
14ഗവൺമെൻറ് . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്‌കൂൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി , കൂവപ്പള്ളി P.O കോട്ടയം പിൻ - 685 583 ഫോൺ : 0482 -8251073 45ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് റ്റി.വി മൈന്റെനൻസ് ആൻഡ് റീപ്പർസ് മൈന്റെനൻസ് ഓഫ് ടു വീലർ & ത്രീ വീലർ
15ഗവൺമെൻറ് . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്‌കൂൾ ഇലഞ്ഞി , ഇലഞ്ഞി പി .ഒ കൂത്താട്ടുകുളം പിൻ - 686 665 ഫോൺ : 0485 - 225849 25ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് ആൻഡ് മെയ്ന്റനൻസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്പ്ലിൻസ്സ്
16ഗവൺമെൻറ് . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്‌കൂൾ മുളംതുരുത്തി , എറണാകുളം പിൻ - 682 314 ഫോൺ : 0484-274293 30 ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്
17ഗവൺമെൻറ് . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്‌കൂൾ ആയവന , ആയവന പി .ഒ മുവാറ്റുപുഴ പിൻ - 686 676 ഫോൺ : 0485-228374730ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് മൈന്റെനൻസ് ഓഫ് ടു വീലർ ആൻഡ് ത്രീ വീലർ
18ഗവൺമെൻറ് . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ വാരപ്പെട്ടി , കോതമംഗലം പിൻ - 686 691 ഫോൺ : 0485-2851682 30ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ഫിറ്റിങ്
19ഗവൺമെൻറ്. ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ പുരപ്പുഴ , പുരപ്പുഴ പി .ഒ തൊടുപുഴ , വഴിത്തല പിൻ - 685 583 ഫോൺ : 0486-227411130ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് മോട്ടോർ മെക്കാനിക്
20ഗവൺമെൻറ് . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്‌കൂൾ വണ്ണപ്പുറം , കാളിയാർ പി .ഒ ഇടുക്കി പിൻ - 685 589 ഫോൺ : 0486-2245421 90ഫിറ്റിങ് വെൽഡിങ് ട്യുർണിങ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് പ്ലംബിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് ആൻഡ് മെയ്ന്റനൻസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്പ്ലിൻസ്സ്
21ഗവൺമെൻറ് . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്‌കൂൾ അടിമാലി , അടിമാലി പി .ഒ ഇടുക്കി പിൻ - 685 561 ഫോൺ : 04864 -222931 45 ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് ആൻഡ് മെയ്ന്റനൻസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്പ്ലിൻസ്സ് വെൽഡിങ്
22ഗവൺമെൻറ് .ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ ,തൃശ്ശൂർ സിറ്റി പോസ്റ്റോഫീസ് ,ചെമ്പുക്കാവ് .പിൻകോഡ് -680020,ഫോൺ :0485-2333460 90ഇലക്ടിക്കൽ വയറിങ് ആൻഡ് മെയ്ന്റനൻസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്പ്ലിൻസ്സ് . • റ്റി .വി .മെയ്ന്റനൻസ് &റിപ്പർ . • മെസനറി ആൻഡ് കോൺക്രീറ് വർക്‌സ്. • ഫൈറ്റിങ് • വെൽഡിങ് . • ട്യുർണിങ്
23ഗവൺമെൻറ് .ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ ,കൊടുങ്ങലൂർ ,പിൻകോഡ് -680664,ഫോൺ :0480-280297 90ഫിറ്റിങ് വെൽഡിങ് ട്യുർണിങ് മെയ്ന്റനൻസ് ഓഫ് ടു വീലർ ആൻഡ് ത്രീ വീലർ . ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് &മെയ്ന്റനസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്പ്ലിൻസ്സ് . അഗ്രിക്കൾച്ചർ
24ഗവൺമെൻറ് .ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്‌കൂൾ , ഷൊർണൂർ , ഗവൺമെൻറ് പ്രസ് , പി .ഒ .കുളപ്പുള്ളി , പിൻകോഡ് -679122, ഫോൺ .നോ :0466-2222197 901.ഫിറ്റിങ് 2.വെൽഡിങ് 3.ട്യുർണിങ് 4.ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് 5.മെയ്ന്റനസ് ഓഫ് ടു വീലർ & ത്രീ വീലർ 6.ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ്
25ഗവൺമെൻറ് .ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്‌കൂൾ , പാലക്കാട് , മരുത റോഡ് പി .ഒ . പിൻകോഡ് -678007, ഫോൺ :0491-2572038601.ഫിറ്റിങ് 2.വെൽഡിങ് 3.ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് ആൻഡ് മെയ്ന്റനൻസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്പ്ലിൻസ്സ് 4.ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്
26ഗവൺമെൻറ് .ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്‌കൂൾ , ചിറ്റൂർ പി .ഒ , പിൻകോഡ് -678101, ഫോൺ :04923-222174 901.ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് &മെയ്ന്റനസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്പ്ലിൻസ്സ് 2.ഇലൿട്രോണിക്‌സ് 3.ഫിറ്റിങ് 4.വെൽഡിങ് 5.ട്യുർണിങ് 6.മോട്ടോർ മെക്കാനിക്
27ഗവൺമെൻറ് .ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ , നന്നമുക്ക് , കോക്കൂർ പി .ഒ , പിൻകോഡ് -679591, ഫോൺ :0494-2651971 451. വെൽഡിങ് 2. ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്
28ഗവൺമെൻറ് .ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ , കുറ്റിപ്പുറം , കുറ്റിപ്പുറം പി .ഒ , മലപ്പുറം ,പിൻകോഡ്-679571, ഫോൺ :0494-2608692 601.ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് 2. മോട്ടോ r മെക്കാനിക് 3. ഇലക്ടിക്കൽ വയറിങ് &മൈന്റൻസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്പ്ലിൻസ്സ് 4.ട്യുർണിങ്
29ഗവൺമെൻറ് .ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ , മഞ്ചേരി , കരുവെമ്പ്രം വെസ്റ്റ് പി .ഒ , പിൻകോഡ് -676123, ഫോൺ :0483-2766185 90 ഫിറ്റിങ് വെൽഡിങ് തിരിഞ്ഞ് റെഫ്രിജറേറ്റർ &എയർ -കണ്ടിഷനിംഗ് മെയ്ന്റനസ് ഓഫ് ടു വീലർ ആൻഡ് ത്രീ വീലർ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് ആൻഡ് മൈന്റെനൻസ്സ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്പ്ലിൻസ്സ്
30ഗവൺമെൻറ് .ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ, കോഴിക്കോട്, വെസ്റ്റ് ഹിൽ പി .ഒ , പിൻകോഡ് -673005, ഫോൺ :0495-238011990ഫിറ്റിങ് വെൽഡിങ് ട്യുർണിങ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ആൻഡ് എയർ -കണ്ടിഷനിംഗ് മെയ്ന്റനസ് ഓഫ് ടു വീലർ ആൻഡ് ത്രീ വീലർ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് ആൻഡ് മൈന്റെനൻസ്സ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്പ്ലിൻസ്സ്
31ഗവൺമെൻറ് .ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ നാട്ടുശ്രീട് ,വടകര ,കോഴിക്കോട് ,പിൻകോഡ് -673104 ഫോൺ :0496-252314090ഫിറ്റിങ് വെൽഡിങ് ട്യുർണിങ് മോട്ടോർ മെക്കാനിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് ആൻഡ് മെയ്ന്റനൻസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്പ്ലിൻസ്സ്
32ഗവൺമെൻറ് .ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ , പയ്യോളി ,അയണിക്കാട്.P.O, പിൻകോഡ് -673521, ഫോൺ :0496-2603299 30ഫിറ്റിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് ആൻഡ് മൈന്റൻസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്പ്ലിൻസ്സ്
33ഗവൺമെൻറ് .ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ , നടുവിൽ , പി .ഒ .തളിപറമ്പ് , പിൻകോഡ് -670582, ഫോൺ :0460-2251091 30ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് മോട്ടോർ മെക്കാനിക്
34ഗവൺമെൻറ് .ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ , ടോറ്റഡ പി .ഒ , പിൻകോഡ് -670007, ഫോൺ :0497-2835260 90ഫിറ്റിങ് വെൽഡിങ് ട്യുർണിങ് ഇലൿട്രോണിക്‌സ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ - കണ്ടിഷനിംഗ് മോട്ടോർ മെക്കാനിക്
35ഗവൺമെൻറ് .ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ , നെരുവമ്പ്രം പി .ഒ ,പഗായകടി , പിൻകോഡ് -670303, ഫോൺ :0497-2871789 90 ഫിറ്റിങ് വെൽഡിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് ആൻഡ് മൈന്റൻസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്പ്ലിൻസ്സ്
36ഗവൺമെൻറ് .ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ , മൊഗ്രാൽപുത്തൂർ , മൊഗ്രാൽപുത്തൂർ പി .ഒ ബദ്രടുക ,പിൻകോഡ് -671124, ഫോൺ :04994-23296930 ഫിറ്റിങ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്
37ഗവൺമെൻറ് .ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ , ചെറുവത്തൂർ , ചെറുവത്തൂർ പി .ഒ , പിൻകോഡ് -671313, ഫോൺ :0467-2260210 90ഫിറ്റിങ് വെൽഡിങ് ട്യുർണിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് ആൻഡ് മൈന്റെനൻസ്സ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്പ്ലിൻസ്സ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് മോട്ടോർ മെക്കാനിക്
38ഗവൺമെൻറ് .ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ , മാനത്താവടി ,നല്ലൂർനാട് പി .ഒ , വയനാട് , പിൻകോഡ് -670645, ഫോൺ :04935-241322 40ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് ആൻഡ് മൈന്റെനൻസ്സ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്പ്ലിൻസ്സ് ഫിറ്റിങ്
39ഗവൺമെൻറ് .ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ , സുൽത്താൻബത്തേരി ,പിൻകോഡ് -673592, ഫോൺ :04936-22014780വെൽഡിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് ആൻഡ് മൈന്റെനൻസ്സ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്പ്ലിൻസ്സ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് .

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.