ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Fine Arts Colleges MAL

slno Institute Course Seats University
1കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് തിരുവനന്തപുരം - 695033 ബി എഫ് എ 43കേരള
2കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് തിരുവനന്തപുരം - 695033 എം എഫ് എ 8കേരള
3രാജ രവിവർമ്മ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് മാവേലിക്കര - 690101 ബി എഫ് എ 40കേരള
4കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് തൃശ്ശൂർ - 680020 ബി എഫ് എ 40കാലിക്കട്ട്

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.