വാണിജ്യവിഷയ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Commercial Institutes MAL

We have 17 numbers of Government Commercial Institutes in Kerala that conducts Diploma in SECRETARIAL PRACTICE (SP (GCI))
code Institute Seats
1ജി സി ഐ തിരുവനതപുരം ഗവ. കൊമേർഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് , മണ്ണന്തല , നാലാഞ്ചിറ . പി . ഒ, ട്രിവാൻഡ്രം -695 015 ഫോൺ .നമ്പർ .254049 60
2ജി സി ഐ പുനലൂർ നെല്ലിപ്പള്ളി പി .ഒ , പുനലൂർ , കൊല്ലം -691 301 ഫോൺ .നമ്പർ .2229670 60
3ജി സി ഐ ആലപ്പുഴ ഗവ . കൊമേർഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് , ഇരുമ്പുപാലം . പി . ഒ , കല്ലുപാലം , ആലപ്പുഴ ഫോൺ .നമ്പർ .2237175 60
4ജി സി ഐ ഏറ്റുമാനൂർ ഗവ . കൊമേർഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് , ഏറ്റുമാനൂർ . പി . ഒ , കോട്ടയം -686 631 ഫോൺ .നമ്പർ .253767660
5ജി സി ഐ ലലോം ഗവ . കൊമേർഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് , ലലോം. പി . ഒ , പാല, കോട്ടയം -686 575 ഫോൺ .നമ്പർ .2201650 60
6ജി സി ഐ കാഞ്ചിയാർ ഗവ . കൊമേർഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് , കാഞ്ചിയാർ , കട്ടപ്പന , ഇടുക്കി-685 511 ഫോൺ .നമ്പർ .8271058 60
7ജി സി ഐ എറണാകുളം ഗവ. കൊമേർഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് , കലൂർ . പി . ഒ , എറണാകുളം -682 017 ഫോൺ .നമ്പർ .0 60
8ജി സി ഐ കോതമംഗലം ഗവ . കൊമേർഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് , തങ്കളം പി . ഒ , കോതമംഗലം , എറണാകുളം -686 691 ഫോൺ .നമ്പർ .282855760
9ജി സി ഐ പോത്താനിക്കാട് ഗവ . കൊമേർഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് , പോത്താനിക്കാട് . പി . ഒ , മുവാറ്റുപുഴ , എറണാകുളം -686 671 ഫോൺ .നമ്പർ .2564709 60
10ജി സി ഐ മാള ഗവ . കൊമേർഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് , അഷ്ടമിച്ചിറ . പി . ഒ , മാള , തൃശൂർ - 680731 ഫോൺ .നമ്പർ .289261960
11ജി സി ഐ പാലക്കാട്, ഗവ. കൊമേർഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, മരുതറോഡ് പി.ഒ. , പാലക്കാട് -678 007 ഫോൺ നമ്പർ: 253237160
12ജി സി ഐ മഞ്ചേരി ഗവ . കൊമേർഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് , മഞ്ചേരി , കരുവമ്പ്രം , വെസ്റ്റ് . പി. ഒ, മലപ്പുറം- 676 123 ഫോൺ .നമ്പർ .276156560
13ജി സി ഐ ക്വിലാണ്ടി ഗവ . കൊമേർഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് , കോരയങ്ങാട് സ്ട്രീറ്റ് , ക്വിലാണ്ടി, കോഴിക്കോട് 673 305 ഫോൺ .നമ്പർ .262406060
14ജി സി ഐ കല്ലാച്ചി ഗവ . കൊമേർഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് , കല്ലാച്ചി ബഡഗര, കോഴിക്കോട് -673 506 ഫോൺ .നമ്പർ.255430060
15ജി സി ഐ തളിപ്പറമ്പ ഗവ . കൊമേർഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് , തളിപ്പറമ്പ , കണ്ണൂർ -670 141 ഫോൺ .നമ്പർ .060
16ജി സി ഐ കണ്ണപുരം ഗവ . കൊമേർഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് , ചെറുകുന്ന് പി . ഒ , കണ്ണപുരം , കണ്ണൂർ -670 301 ഫോൺ .നമ്പർ .2861819 60
17ജി സി ഐ കൽപ്പറ്റ ഗവ . കൊമേർഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് , മീനങ്ങാടി . പി . ഒ , വയനാട്-673 591 ഫോൺ .നമ്പർ .24838060

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.