സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government and Aided Engineering Colleges

 

Sl No

Name

Established

Website

1

College of Engineering, Trivandrum

1939

www.cet.ac.in

2

Government Engineering College, Thrissur

1957

www.gectcr.ac.in

3

Thangal Kunju Musaliar College of Engineering, Kollam

1958

www.tkmce.ac.in

4

NSS College of Engineering, Palakkad

1960

www.nssce.ac.in

5

Mar Athanasius College of Engineering, Kothamangalam

1961

www.mace.ac.in

6

Government College of Engineering, Kannur

1986

www.gcek.ac.in

7

Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam

1991

www.rit.ac.in

8

Government Engineering College, Trivandrum

1999

www.gecbh.ac.in

9

Government Engineering College, Kozhikode

1999

www.geckkd.ac.in

10

Government Engineering College, Sreekrishnapuram

1999

www.gecskp

11

Government Engineering College, Wayanad

1999

www.gecwyd.ac.in

12

Government Engineering College, Idukki

2000

www.gecidukki.ac.in

 

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.