സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Government and Aided Engineering Colleges

 

Sl No

Name

Established

Website

1

College of Engineering, Trivandrum

1939

www.cet.ac.in

2

Government Engineering College, Thrissur

1957

www.gectcr.ac.in

3

Thangal Kunju Musaliar College of Engineering, Kollam

1958

www.tkmce.ac.in

4

NSS College of Engineering, Palakkad

1960

www.nssce.ac.in

5

Mar Athanasius College of Engineering, Kothamangalam

1961

www.mace.ac.in

6

Government College of Engineering, Kannur

1986

www.gcek.ac.in

7

Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam

1991

www.rit.ac.in

8

Government Engineering College, Trivandrum

1999

www.gecbh.ac.in

9

Government Engineering College, Kozhikode

1999

www.geckkd.ac.in

10

Government Engineering College, Sreekrishnapuram

1999

www.gecskp

11

Government Engineering College, Wayanad

1999

www.gecwyd.ac.in

12

Government Engineering College, Idukki

2000

www.gecidukki.ac.in

 

>

Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.