എസ് ഡി സി
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Supervisory Development Centre (SDC)

The Supervisory Development Centre (SDC) is a regional institution established in 1982 at Kalamassery under the Technical Education Department. SDC is responsible for the implementation of apprenticeship training programmes,as envisaged in the Apprentices Act 1973 & 1986,for fresh engineering graduatesand diploma holders in the state.The main intention of the centre is to provide practical training to the candidates in industries/organizations so as to make them employable and to help the industries in the recruiting trainees.A certificate of proficiency of the board of Apprenticeship Training Chennai, will be issued to the candidates who successfully complete their one year training. It enable them to secure recruitment in State Government, Central Government and Private Industries. In addition to it, every year on an average, 40 diploma holders and 25 graduates engineers get permanent posting through SDC in various small and medium organization both in public and private sectors.

During 2012-2013,8135 degree holders and 3109 diploma holders pertaining to various branches and trades were enrolled in SDC for apprenticeship training. Subsequently 301 panels of candidates were issued through SDC to around 150 organizations so that 2172 degree holders and 1791 diploma holders were selected for apprenticeship training in different organizations .

SDC is also conducting to part-time diploma programmes in Industrial Safety Engineering ( ISE) and Fire Safety Engineering (FSE). ISE of the only diploma programme of its kind in the state, which has been  approved for the post of safety officer in industries.

The Innovation and Entrepreneurship Development Centres (IEDC) promotes Students Entrepreneurship Schemes (SES) in Polytechnic Colleges. It is launched under the supervision of Assistant Director,SDC.  He is the State Co-ordinator for its implementation. In the year 2012, three numbers of  Innovation and Entrepreneurship Development Centre were formally launched in Centre Polytechnic College, Thiruvananthapuram, Government Polytechnic College, Kalamassery and Govt. Polytechnic College, Kozhikode,  with the support of Technopark-Technology Business. Incubator (T-TBI)

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.