ഐ എം ജി പരിശീലന പരിപാടി STP-1046 Skill Development Programme - നാമനിർദ്ദേശം അയക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്