2022 ബി.എഫ്.എ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് പ്രേവേശനത്തിന് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്