പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ – മെഴ്‍സി ചാന്‍സ് - സംബന്ധിച്ച്