ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ്
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

NEWS & EVENTS

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
M.Tech Admission 2022 - Final Ranklist Published 06-10-2022 32
M.Tech Admission 2022 - Draft Ranklist Published 03-10-2022 190
ഡിപ്ലോമ വിദ്യാർത്ഥികൾക് 2022 - 2023 അധ്യയനവർഷത്തെ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലെ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും റെഗുലർ ക്ലാസ്സ് നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചു .. 30-09-2022 182
Holiday for all educational institutions under Higher Education Dept on 03-10-2022 30-09-2022 117
എം.ടേക് 2022 - 2023 കോഴ്സിലേയ്ക്കുള്ള പ്രേവേശനം - സംബന്ധിച്ച് 27-09-2022 297
M.Tech Admission 2022-23 Notification dated 22-09-2022 22-09-2022 375
M.Tech admission 2022-23 Revised Time Schedule 22-09-2022 369
M.Tech Admission 2022-23 Online Application submission extended upto 13/09/2022 12-09-2022 493
M.Tech Admission 2022-23 Online Application submission extended upto 12/09/2022 06-09-2022 439
B.Tech Evening Degree Course Admission 2022-23 - Vacant Seats & Waiting List 01-09-2022 427

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.