എം സി എം സ്കോളർഷിപ്
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Merit-cum-Means Scholarship Scheme

The objective of the Scheme is to provide financial assistance to the poor and meritorious students belonging to minority communities to enable them to pursue professional and technical courses. These scholarships are available for studies in India only and will be awarded through an Agency designated by the State Government/UT Administration for this purpose.Every year 20000 scholarships will be distributed among the students of minority communities throughout the country. Students should apply online by visiting the website through URL https://scholarships.gov.in. A link to the site is also provided in the website of the Ministry of Minority Affairs, i.e. www.minorityaffairs.gov.in.

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Maintenance allowance batch no.39(F-Adl) (Corrected list of 16,23,30,37) 2013-14 Fresh Additional list dated 23/09/2014 22-01-2015 3010
Re-opening of osms portal for Online application of MCM Scholarship Renewal 2014-15 08-01-2015 4243
MCM Scholarship Renewal 2012-13 - Institution Fees Amount Sanctioned to Students Disbursement Through Demand Drafts (3 Nos.) - Batch No.18 06-05-2014 3091
MERIT CUM MEANS SCHOLARSHIP 2012-13 (RENEWAL) - MAINTENANCE ALLOWANCE - RETURNFOR 44 STUDENTS - BATCH NO.9(Return of Batch.1) 06-05-2014 2884
MCM Scholarship Renewal 2012-13 - Institution Fees Amount Sanctioned to Students Disbursement Through Demand Drafts (2 Nos.) - Batch No.14 06-05-2014 3291
MCM Sch.- 2013-14 Fresh - Batch No.6 - RTGSMaintenance Amount 06-05-2014 3208
BATCH No.7 (2013-14 Fresh) MCM Scholarship - Institution Fee (156 students)Amount To be Disbursed Through RTGS 06-05-2014 3302
MCM Schp. 2013-14 FreshList of students whose payments are withheld for want of Income certificate from Revenue Authorities 06-05-2014 2996
MCM Schp. 2012-13 (Fresh - Additional List) - Batch No.30 Account Rectified List of Bank Returned (Batch.16 - Maintenance Allowance) - 37 Students 06-05-2014 2876
MERIT CUM MEANS SCHOLARSHIP 2012-13 (RENEWAL) - MAINTENANCE ALLOWANCE (RETURN Batch.4) FOR 19 STUDENTS - BATCH NO.15(R) 06-05-2014 2790

>

Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.