സ്ഥലം മാറ്റം - സർക്കാർ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് സെന്ററുകളിലെ ഇൻസ്‌ട്രക്ടർമാർ - ഉത്തരവ്