പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - വർക്ക് ഷോപ്പ് സൂപ്രണ്ട്മാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റ നിയമനം - അന്തിമ ഉത്തരവ്