പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗം വർക്ക്‌ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ Gr.II/ഡ്രാഫ്ട്സ്മാൻ Gr II - കരട് പട്ടിക