പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ / ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II / ഡ്രാഫ്ട്സ്മാന്‍ ഗ്രേഡ് II - അന്തിമ ഉത്തരവ്