സ്ഥലം മാറ്റം - ശ്രീമതി. ശാന്ത ബി., പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍, സര്‍ക്കാര്‍ വനിതാ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം - ഉത്തരവ്