സ്ഥലം മാറ്റം - ശ്രീ. അന്‍റോണ്‍ അംജിത്ത് വേരിത്തോസ്, ഗാർഡ്‍നർ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഹോസ്റ്റല്‍, തിരുവനന്തപുരം - ഉത്തരവ്