സ്ഥലം മാറ്റം - വെച്ചൂച്ചിറ ഗവണ്മെന്റ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ ശ്രീമതി. മഞ്ചു ദിനേശ് ബഹു. കേരള അ‍ഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ട്രിബ്യൂണല്‍ മുമ്പാകെ ഫയല്‍ ചെയ്ത OA No.1812/2019 ലെ വിധി നടപ്പിലാക്കി - ഉത്തരവ്