വയനാട് ജില്ല – ശ്രീ. പ്രസാദ് കെ.എന്‍., വാച്ച്മാന്‍, സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ്, വയനാട് - സ്ഥലം മാറ്റം റദ്ദ് ചെയ്ത് - ഉത്തരവ്