സ്ഥലം മാറ്റം - ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ – വിവിധ ട്രേഡുകള്‍ - ഉത്തരവ്