സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
സ്ഥലം മാറ്റം - ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് - ഉത്തരവ് 25-മെയ്-2018 205
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2018 - കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ - ഉത്തരവ് 18-മെയ്-2018 446
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2018 – പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ - ഫൈന്‍ ആര്‍ട്സ് കോളേജ് - കര‍ട് പട്ടിക 16-മെയ്-2018 322
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2018 – സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് - കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് ആൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് - അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ - ഉത്തരവ് 10-മെയ്-2018 521
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2018 – സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് - ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻറ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ - ഉത്തരവ് 10-മെയ്-2018 449
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2018 - മേട്രൻ തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി - ഉത്തരവ് 09-മെയ്-2018 302
ശ്രീ. ഡേവിഡ് പി . വി, ഗാർഡനാർ, കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, തിരുവനന്തപുരം - സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി - ഉത്തരവ് 04-മെയ്-2018 371
ഫുൾ ടൈം കണ്ടിജൻറ് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി - ഉത്തരവ് 04-മെയ്-2018 330
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2018 – അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ - ഇലക്ട്രിക്കല്‍ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് - ഉത്തരവ് 03-മെയ്-2018 555
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2018 – അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ - സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - ഉത്തരവ് 03-മെയ്-2018 460

ഭൂപടം

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.