സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Observance of 31st October, 2018, as Rashtriya Sankalp Diwas (National Re-dedication Day) 29-10-2018 640
Chief Ministers Awards for Innovation in Public Service 2017 29-10-2018 478
Setting up of TBI and Construction Work at GEC Painav 25-10-2018 488
മഹാനവമിയോടനുബന്ധിച്ച് ഒക്ടോബർ 17ന് അവധി നൽകി ഉത്തരവ് 25-10-2018 569
ബഹു .ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 9/10/2018-ൽ നടന്ന യോഗത്തിൻറെ മിനിട്സ് 22-10-2018 695
Diesel Generator Sets: Stack Height-reg. 22-10-2018 460
Promotion, Transfer and Posting in the cadre of Administative Assistant/Accounts Officers in Technical Education Department- Direction of Hon’ble Kerala Administrative Tribunal in OA.1554/2018 filed by Sri. Jawahar Ali Khan dated 20.08.2018- Complied with 17-10-2018 771
Accreditation of GECs- Setting up of necessary infrastructure for TrEST Research Park, Purchase of furniture for various labs, Workstation etc for various GECs- Administration Sanction Accorded - Orders 16-10-2018 467
Purchase of Furniture, MEMS specific software tool conventorware, Proprietary software, LCD Projectors, Sound systems, networking accessories, equipment and conduct of workshop etc for various GECs under the DTE- Administrative sanction accorded – Orders 15-10-2018 471
Purchase of Laptops and Wireless access points, Educational Softwares, UPS with battery backup, Surveilance System, etc for various GECs under the Technical Educational Department- Administrative sanction accorded- orders issued. 15-10-2018 488
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.