സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Education Scheme for Institutions 30-06-2018 505
അടിയന്തിര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ കളക്ടർമാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അവധി - ജില്ലാ കളക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകമാകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 29-06-2018 693
Deputation under Quality Improvement Programme (QIP) 2018-2019 – Sanctioned – Orders issued. 28-06-2018 790
Annual Plan 2018-19 – Construction of Civil Engineering Lab Block for Government Polytechnic College Kalamassery – Administrative Sanction Accorded – Orders 26-06-2018 436
Annual Plan 2018-19 – Residential Womens’ Polytechnic College Payyannur - Construction of Administrative cum Library Block – Administrative Sanction – Orders 26-06-2018 360
Annual Plan 2018-19 – Sree Rama Government Polytechnic College Thriprayar - Construction of New building for Laboratory and Library – Administrative Sanction – Orders 26-06-2018 329
Annual Plan 2018-19 – Construction of Students’ Utility Centre at Government Womens’ Polytechnic College Thrissur – Administrative Sanction Accorded – Orders 26-06-2018 342
Purchase of Desktop Computers, Printers and Laptops, Workstation, Multimedia Projectors etc. and executing furnishing works, networking of Manufacturing Technology etc. for Various Government Engineering Colleges - Administrative Sanction Accorded – Order 26-06-2018 433
Annual Plan 2018-2019 – Modernization of the cabin of tha Deputy Director and Office room in the State Institute of the Technical Teachers Training and Research, Kalamassery, Administrative Sanction – Orders issued 26-06-2018 377
ഗവൺമെൻറ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിലെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുന്നതിനു പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടും RUBCO, KADCO, SIDCO എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുന്നതിനും അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടും ഉത്തരവ് 26-06-2018 452

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.