സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Afforestation Programme under Haritha Keralarn participation of College Students-Implementation by Institutions 09-05-2017 2570
Implementation of CDTP Scheme - digital financial transactions - instructions 09-05-2017 2827
ദിവസവേതന/കരാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ വേതനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - ലക്ചറര്‍ (പോളിടെക്നിക്ക്), അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍ (എ‍ഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്/ആര്‍ട്ട്സ് & സയന്‍സ് കോളേജ്) എന്നീ തസ്തികകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി - ഉത്തരവ് 28-04-2017 4352
2017 മെയ് 1 മുതല്‍ ഔദ്യോഗികഭാഷ പൂര്‍ണ്ണമായും മലയാളമാക്കിക്കൊണ്ട് ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ 'ഭരണഭാഷാ പ്രഖ്യാപനം' നടപ്പിലാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 28-04-2017 3092
Rescheduling of dates of ICAR’s All India Entrance Examination to Undergraduate, Master’s and Doctoral Degree programmes and award of ICAR PG Scholarship & NTS (PGS) and Junior/Senior Research Fellowship for the Academic Session 2017-18 - Reg 25-04-2017 2874
23/07/2016 ലെ സ.ഉ.(പി) നം. 4/2016/പജപവവിവ നമ്പര്‍ ഉത്തരവില്‍ പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പന്റ് ലഭിക്കുന്ന സമുദായങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ കള്ളാടി സമുദായത്തെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയും ആയുര്‍വേദ പി.ജി. കോഴ്‍സും ഉള്‍പ്പെടുത്തി ലംപ്‍സം ഗ്രാന്റ് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചും - ഉത്തരവ് 24-04-2017 2903
Administrative Sanction for the partition and furshnishing of Computer Lab in Govt. College of Engineering ,Sreekrishnapuram 22-04-2017 2808
Diploma Courses – Permissible duration for acquiring Diploma - Enhanced - Orders 12-04-2017 3178
General Administration-Bye-Election to 06-Malappuram Lok Sabha Constituency-Declaration of Holiday on the Day of Poll as Public Holiday to the Public Offices and Educational Institutions in the Area covered by the Constituency - Orders 10-04-2017 3222
Procurement of Laboratory Instruments from M/S Scientific Enterprises, Tripunithura and M/S Universal Agencies, Thrissur – Details Called for - Reg 04-04-2017 2915
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

(29/11/21)   ___________________
M. Tech./M. Arch. Admission 2021-2022
(18/11/21)   ___________________
B.Tech Lateral Entry Test 2021 – Final Answer Key
(09/11/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.