സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Renewal of NOC to the Self Financing Engineering/Architectural Colleges -Exemption granted-Orders issued 31-10-2018 299
യു.ജി.സി / എ ഐ സി റ്റി ഇ പേ റിവിഷൻ അരിയർ ബിൽ നോൺ സ്പാർക് ബിൽ ആയി സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 30-10-2018 591
"ഭൂമി മലയാളം" - 'നവംബർ' - ലോകമലയാളദിനാചരണം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ഭാഷാപ്രതിജ്ഞ കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 30-10-2018 504
ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പ് - 2018- ലെ മലയാളദിനാഘോഷവും ഭരണഭാഷാവാരാഘോഷവും സംബന്ധിച്ച് 30-10-2018 405
Observance of 31st October, 2018, as Rashtriya Sankalp Diwas (National Re-dedication Day) 29-10-2018 518
Chief Ministers Awards for Innovation in Public Service 2017 29-10-2018 370
Setting up of TBI and Construction Work at GEC Painav 25-10-2018 389
മഹാനവമിയോടനുബന്ധിച്ച് ഒക്ടോബർ 17ന് അവധി നൽകി ഉത്തരവ് 25-10-2018 460
ബഹു .ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 9/10/2018-ൽ നടന്ന യോഗത്തിൻറെ മിനിട്സ് 22-10-2018 577
Diesel Generator Sets: Stack Height-reg. 22-10-2018 350
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.