സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് - ഇലെക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം - ഹെഡ് ഓഫ് സെക്ഷൻ - സ്ഥാനക്കയറ്റം - ഉത്തരവ് 17-07-2017 2231
വ്യവസായം - കയർ വികസനം - ഉത്സവകാലത്ത് സർക്കാർ / അർദ്ധസർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തവണവ്യവസ്ഥയിൽ വിപണനം നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 12-07-2017 2088
Stores Purchase Department-Amendment to Stores Purchase Manual,2013-Sanctioned-Order Issued 12-07-2017 1987
World Robot Olympiad – India’s largest Robotic Competition – Participation of Technical Institutions - Reg 06-07-2017 2034
Non-compounded Advance Increments on acquiring Ph.D, M.Phil/M.Tech – Recovery of liability amount – Sanctioned - Orders 05-07-2017 3201
Higher education- Technical – Construction of Annex Block for the Computer Engineering Department Govt. Engineering College, Thrissur – Administrative sanction accorded – order issued 28-06-2017 1785
Higher education- Technical – Construction of Electrical Engineering block in Govt. Engineering College, sreekrishnapuram, palakkad – Administrative sanction accorded – order issued 28-06-2017 1821
Minutes of the Meeting convened to discuss the ways and means for making Higher Education Sector in Kerala tobacco-free/COPTA Complaint - Reg 03-06-2017 2111
Recovery of excess payment made to the Faculties of Engineering Colleges by way of remuneration to valuation of answer scripts of regular students – Sanctioned - Orders 01-06-2017 2762
Administrative Sanction for the purchase of various equipments for setting up of a Production Engineering Lab in Government Engineering College, Wayanad – Sanction accorded - Orders 31-05-2017 2040
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.