സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സദ്ഭാവനാ ദിനം ആചരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്