ഫാഷന്‍ ഡിസൈനിങ് ആന്റ് ഗാര്‍മെന്‍റ് ടെക്നോളജി കോഴ്സിന്‍റെ റിവിഷന്‍ 2010 സ്കീമില്‍ നിന്നും റിവിഷന്‍ 2017 സ്കീമിലേയ്ക്ക് പുനപ്രവേശനം നേടുമ്പോള്‍ അനുവര്‍ത്തിക്കേണ്ട മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും ഫീസ് ഘടനയും - ഉത്തരവ്