സംസ്ഥാനത്തെ പ്രൊഫഷണല്‍ കോളേജുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ 2021 ലെ മദ്ധ്യവേനല്‍ അവധി നല്‍കുന്നത് - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - സംബന്ധിച്ച്