കോമണ്‍പൂള്‍ ലൈബ്രറി സര്‍വ്വീസിലെ വിവിധ ഗസറ്റഡ് തസ്തികകളില്‍ ഭരണ സൗകര്യാര്‍ത്ഥം സ്ഥലം മാറ്റം അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ്