മാനന്തവാടി ഗവണ്മെന്റ് പോളിടെക്‌നിക്‌ നിലവിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കെട്ടിടത്തിൻറെ വാടക നിശ്ചയിച്ച് - ഉത്തരവ്