വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Poly Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders 01-04-2019 218
Poly Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Second Time – Sanctioned – Orders 01-04-2019 244
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders 30-03-2019 224
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders issued. 30-03-2019 196
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders 29-03-2019 313
Poly Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Second Time – Sanctioned – Orders 28-03-2019 359
Poly Stream – Third Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders 27-03-2019 320
മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്‌ചറർ തസ്തികയിലെ താൽകാലിക നിയമനം - ക്രമപെടുത്തി ഉത്തരവ് 25-03-2019 511
Keltron Tool Room Research & Training Centre, Alappuzha – Condonation of Shortage of Attendance – Second Time – Sanctioned - Orders 18-03-2019 317
LDC തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തിക മാറ്റം വഴി നിയമനം നടത്തുന്നതിന് യോഗ്യരായ ക്ലാസ് IV ജീവനക്കാരുടെയും LDC / LD Typist തസ്തികകളെക്കാൾ താഴ്ന്ന ശമ്പള സ്കെയിലിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെയും സംസ്ഥാനതല അന്തിമ സംയോജിത സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പരിഷ്കരിക്കൽ - ഉത്തരവ് 15-03-2019 685

>

Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.