വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Second Time – Sanctioned – Orders 09-04-2019 232
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders 09-04-2019 214
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders 08-04-2019 226
Awarding Grace Marks to regular students in Government/Aided/Self Financing Polytechnic Colleges who assisted flood rehabilitation works – Sanctioned - Orders 06-04-2019 329
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Second Time – Sanctioned – Orders 05-04-2019 235
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders 04-04-2019 249
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Second Time – Sanctioned – Orders 02-04-2019 266
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders 02-04-2019 234
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders 02-04-2019 239
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – 2nd Time – Sanctioned – Orders 01-04-2019 244

>

Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.