വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
MCMS, Batch No.24 (Additional List)Institution Fee Dtd 17/02/14 11-04-2014 3942
MCMS, Batch No.24 (Additional List)Institution Fee Dtd 17/02/14 (2) 11-04-2014 4253
Remunaration Enhancement 09-04-2014 3829
Government Engineering Colleges -Placement under career Advancement Scheme 2006-reg 05-04-2014 4173
Government Engineering Colleges -Placement under career Advancement Scheme 2006-reg 05-04-2014 6214
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 31-03-2014 7015
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 27-03-2014 3786
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 25-03-2014 3913
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 22-03-2014 3822
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 20-03-2014 5977
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.