വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Provisional Gradation list of Typist as on 31.12.2014 - Complaint recieving date modified 22-07-2015 4095
Provisional Gradation list of Typist as on 31.12.2014 20-07-2015 3676
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം വച്ച്മാന്മാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം/തസ്തികമാറ്റം - മലപ്പുറം ജില്ല 19-07-2015 3549
Advance increments for acquiring M.Tech to Professors in Govt. Engineering Colleges under AICTE - Erratum 08-07-2015 4104
Reposting of Assistant Professors after QIP Deputation 06-07-2015 3897
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം- ക്ലാസ് ഫോർ ജീവനക്കാർക്ക് 8730-13540 രൂപ ശമ്പള സ്കെയിലിൽ അറ്റൻറർമാരായി മാറ്റ നിയമനം നല്കി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 06-07-2015 3970
സാങ്കേതികം - വിദ്യാഭ്യാസം- പാർട്ട്ടൈം കണ്ടിജൻറ് ജീവനക്കാരെ ഫുൾ ടൈം ജീവനക്കാരായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകുന്നത് - പരിഷ്ക്കരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 06-07-2015 3531
QIP 2015-2016 05-07-2015 3900
Ratio promotion of J.S. / T. S. K. / Chief Accountant on Rs.18740-33680 05-07-2015 3812
പാർട്ട്‌ ടൈം കണ്ടിജന്റ്റ് ജീവനക്കാരെ ഫുൾ ടൈം ജീവനക്കാരായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നല്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 01-07-2015 3545
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.