വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Promotion to the post of Engineering Instructor/D'Man Gr.I and Workshop Foreman in Polytechnic Colleges/Technical High Schools 14-09-2015 4207
Modifying the name of Basic Accounting course in the first semester DCP programme 10-09-2015 3454
Grant in Aid for private Industrial School conducting KGTE/KGCE/FDGT courses for the period 2014-15 10-09-2015 3783
ടൈപ്പിസ്റ്റുകളുടെ റേഷ്യോ സ്ഥാനക്കയറ്റം 08-09-2015 3805
Final Gradation List of Typists - erratum 06-09-2015 3581
Transfer and Promotion and posting of Senior Clerks as Head Accountant / Head Clerks - erratum 06-09-2015 3541
Ratio Promotion of Trade Instructors- Modification - Orders issued 03-09-2015 4099
Posting of Junior Superintendents on transfer and promotion of Head Accountant/Head Clerks as Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant 31-08-2015 3706
Transfer and Promotion and posting of Senior Clerks as Head Accountant / Head Clerks 31-08-2015 3508
Private Industrial School - Southern Region - Continuance of Recognition from 2015-2016 to 2016-2017 (2) 25-08-2015 3013
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.