വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Polytechnic Diploma Programme - 2015 Revision - Permission to re-admit the student under Revision 2015 scheme 25-11-2016 3450
Transfer and Posting of Workshop Instructor/Demonstrator/Instructor Gr.II in Electrical Engineering – Orders 25-11-2016 3547
Incentive for Ph.D holders on the cader of Lectures in Government Enginnering Colleges-Advance Increments-Sanctioned Orders 16-11-2016 3744
Hearing Impaired Student - Shri. Amal R Sathyan, First Semester Civil Engineering Student - JDT Islam Ploytechnic College, Kozhikode - Grace Mark in the Diploma Examination - Sanctioned - Order 15-11-2016 3188
Exam related concessions to Diploma Courses in Polytechnic Colleges - Sanctioned - Orders 09-11-2016 3191
Hearing Impaired Student - Shri. Rahul R.A., Sree Narayana Polytechnic College, Kottiyam - Grace Mark in the Diploma Examination - Sanctioned - Order 09-11-2016 3501
Hearing Impaired Student - GPTC Ezhukone - Grace Mark in the Diploma Examination - Sanctioned - Order 09-11-2016 3224
Training Programmes at NITTR Kolkata - Journey Sanction Accorded - Orders 03-11-2016 3419
Final Seniority List of Workshop Instructors and related categories appointed up to 31/12/2012 for promotion as Workshop Foreman in THS - Erratum – Orders 02-11-2016 3789
Polytechnic Programme - Examination October/November 2016 - Condonation of Shortage of Attendence - Second Time (11th Order) - Condoned Orders 02-11-2016 3140
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.