വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Posting of Junior Superintendents on transfer and promotion of Head Accountant/Head Clerks as Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant 31-08-2015 3517
Transfer and Promotion and posting of Senior Clerks as Head Accountant / Head Clerks 31-08-2015 3335
Private Industrial School - Southern Region - Continuance of Recognition from 2015-2016 to 2016-2017 (2) 25-08-2015 2824
Final Gradation List of Trade Instructors qualified up to April 2015 for promotion to the post of Demonstrator/Work shop Instructor/Instructor Gr.II 23-08-2015 5236
Final Gradation List of Typists 12-08-2015 3660
Shifting of Clerks from CERD 09-08-2015 3202
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം വച്ച്മാന്മാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം/തസ്തികമാറ്റം - പാലക്കാട്‌ ജില്ല 02-08-2015 3189
പാർട്ട്‌ ടൈം കണ്ടിജന്റ്റ് ജീവനക്കാരെ ഫുൾ ടൈം ജീവനക്കാരായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നല്കി ഉത്തരവ് നല്കുന്നു 30-07-2015 3256
Promotion of the Post of Workshop Foreman in Technical high Schools 29-07-2015 3598
ഫുൾടൈം കണ്ടിജന്റ്റ് ജീവനക്കാരെ ഫുൾടൈം ഗാർഡനർ ആയി തസ്തിക മാറ്റം നല്കി 26-07-2015 3379
Foreign Travel
Apply Online

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.