ഈ കാര്യാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഡി.ഡി.എഫ്.എസ്. സംവിധാനം മുഖേന മാത്രം ഫയലുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് - ഉത്തരവ്