വാച്ച്മാന്റെ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് ആയുള്ള തസ്തിക മാറ്റം - ഉത്തരവ്