1.01.2008 മുതല്‍ 31.12.2015 വരെ കാലയളവില്‍ വിവിധ ട്രേ‍ഡുകളില്‍ ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയില്‍ നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ സംയോജിത സീനിേയാറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - പരിഷ്ക്കരിച്ച് - ഉത്തരവ്