വ്യവസായ പരിശീലന വകുപ്പ് - അഖിലേന്ത്യ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ്‌ 2016- പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനെർ നിയമനം - ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിടുതൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുവാദം - സംബന്ധിച്ച്