പാർട്ട്‌ ടൈം കണ്ടിജന്റ്റ് ജീവനക്കാരെ ഫുൾ ടൈം ജീവനക്കാരായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നല്കുന്നത് - പരിഷ്കരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു