വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ഈ വകുപ്പിന് കീഴിൽ 01.01.2016 മുതൽ 31.12.2017 വരെ കാലയളവിൽ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ ട്രേഡ്സ്‌മാൻ തസ്തികയിൽ നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ ഗ്രഡേഷൻ / സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പരിഷ്കരിച്ച ഉത്തരവ് 09-06-2023 54
Polytechnic Stream - Special Condonation - Sanctioned - Orders 09-06-2023 42
ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തിക പുനർവിന്യസിച്ച് നല്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്. 08-06-2023 111
Condonation of Shortage of Attendance - Second Time - Sanctioned - Orders issued 08-06-2023 57
കെ.പി.എസ്.സി. ജില്ലാ ഓഫീസ് കോഴിക്കോട് നിയമനപരിശോധന--സംബന്ധിച്ച് 08-06-2023 47
Smt. Saranya Soundrarajan, Lr. in Architecture-LWA sanctioned order-reg 07-06-2023 76
നിയമനപരിശോധന-ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹാജരാക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച് 06-06-2023 126
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സർവീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ തീയതി അറിയിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച് 06-06-2023 30
പാലക്കാട് ജില്ല - വാച്ച്മാന്‍/ ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് ആയുള്ള തത്തുല്യമാറ്റം - ഭേദഗതി - ഉത്തരവ് - സംബന്ധിച്ച് 06-06-2023 112
Condonation of Shortage of Attendance - Second Time - Sanctioned - Orders issued. 06-06-2023 108

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.