വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Election to the executive committee-Polytechnic college students union 2014-15 (2) 17-ഫെബ്രുവരി-2015 2322
Circular for Examination duty- THSLC Exam 2015 16-ഫെബ്രുവരി-2015 3730
Circular for Examination duty- THSLC Exam 2015 (2) 16-ഫെബ്രുവരി-2015 2725
Promofa for the application for the post of Junior Instructor in Book Binding 13-ഫെബ്രുവരി-2015 3089
Election to the executive committee-Polytechnic college students union 2014-15 13-ഫെബ്രുവരി-2015 2330
tZiob sKbnwkvþ hnZymÀ°nIÄ¡v Up«n eohv \evæ¶Xv þ kw_Ôn¨v (2) 13-ഫെബ്രുവരി-2015 2718
Appointment of Instrument Engineer on deputation basis 10-ഫെബ്രുവരി-2015 2964
Circular for By Transfer Appointment of Assistant Instructor in Short Hand 10-ഫെബ്രുവരി-2015 3227
Show-cause Notice to Sri. Umesh G V Trade Instructor-Unauthorized absence-Reg 07-ഫെബ്രുവരി-2015 4964
Circular for furnishing the details of Teaching staff of THS/Polytechnics Undergone Higher Studies 07-ഫെബ്രുവരി-2015 3120
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.