വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Training Programme for THS staff from 30/06/2015 to 02/07/2015 at GPTC, Kottayam 23-ജൂൺ-2015 2500
Appointment to the post of Lecturer in Physical EDucation in the Collegiate Education- Details called for- Reg. 21-ജൂൺ-2015 2448
ജി സി ഐ അഡ്മിഷൻ - അപേക്ഷ സ്വീകരിയ്കുന്ന തീയതി ദീർഘിപ്പിയ്കുന്നത് - സംബ്ബന്ധിച്ച് 21-ജൂൺ-2015 2265
പോളി ടെക്നിക് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്ഥാപനമാറ്റം 19-ജൂൺ-2015 2455
e-Governance Project - Workshop on 22nd June 2015 to 4th July 2015 - Directorate of Technical Education 19-ജൂൺ-2015 2424
Celebration of International day of Yoga on 21st June 2015 18-ജൂൺ-2015 2237
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻറെ കീഴിലുള്ള വര്ക്ക്ഷോപ് ഇന്സ്ട്രുക്ടർ/ ഡമോണ്‍സ്ട്രാട്ട്റ്റർ/ ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ II / ഇന്സ്ട്രുക്ടർ ഗ്രേഡ് II എന്നീ തസ്തികയ് ലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ പ്രമോഷൻ സംബ്ബന്ധിച്ച് 18-ജൂൺ-2015 2892
CR's requested- reg. 18-ജൂൺ-2015 2328
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിലെ റോണിയോ ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തിക നികത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 18-ജൂൺ-2015 2466
Deputation under QIP- 2015-16 - Screening Committee meeting - Reg 14-ജൂൺ-2015 2621
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.